Vážení zákazníci, na tejto stránke nájdete bližšie informácie o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania Vašich osobných údajov.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť Smart Lines, s.r.o., Pribinova 16, 811 09 Bratislava, IČO: 45 244 383, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 61041/B (ďalej iba „ Prevádzkovateľ “).

Prevádzkovateľ zhromažďuje aspracúva osobné údaje výlučne vsúlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Zákazník, resp. užívateľ webovej stránky prevádzkovateľa je na účely Zákona o ochrane osobných údajov dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné. Spoločnosť - Prevádzkovateľ nie je považovaná za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, napríklad ak sú jej poskytnuté osobné údaje omylom, nedopatrením, špekulatívnym spôsobom alebo sú jej poskytnuté také osobné údaje, o ktoré nežiadala a nemá záujem tieto osobné údaje ďalej spracúvať na žiadne účely. Spracúvanie týchto údajov napr. z dôvodu ich vrátenia oprávnenej osobe alebo ich vymazania vprimeranej lehote nepredstavuje spracúvanie osobných údajov spadajúce pod pôsobnosť právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb sú osobné údaje zákazníka poskytnuté subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Prevádzkovateľa uvedeným na tejto webovej stránke, pričom môže dôjsť k voľnému pohybu osobných údajov v rámci Európskej únie. Prípadná zmena zoznamu je účinná dňom jej zverejnenia. Spoločnosť Smart Lines, s.r.o. prijala všetky potrebné opatrenia, aby takýto spolupracujúci subjekt poskytoval osobným údajom minimálne vrovnakej miere podmienky zabezpečenia, aké poskytuje spoločnosť Smart Lines, s.r.o. a v súlade so základnými právami dotknutých osôb.

Aktuálny zoznam subjektov, ktorým Smart Lines, s. r. o. poskytuje osobné údaje dotknutých osôb:

• SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., Družby 22, 974 01

Banská Bystrica, IČO: 45 497 885

• Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,

IČO: 36 631 124

• ESPO VV s.r.o., Farského 16, 851 01 Bratislava

IČO: 44 611 307

Vprípade, že by sa vyskytla nutnosť prenosu osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do krajín, v ktorých ochrana osobných údajov nedosahuje požadovaný stupeň ochrany, vykoná Prevádzkovateľ všetky potrebné kroky, aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov zákazníkov na úrovni ochrany vyžadovanej platným vnútroštátnym právom a vopred upozorní dotknuté osoby na takýto prenos a prijaté primerané záruky týkajúce sa prenosu dotknutých osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov môžu byť spoločnosťou Smart Lines, s. r. o. v súlade s platnými právnymi predpismi poskytnuté aj príslušným orgánom verejnej moci, štátnym orgánom a inštitúciám.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Zákazník má právo vzmysle zákona č. 18/2018 Z. z. vplatnom znení kedykoľvek písomne žiadať o:

spoločnosť Smart Lines, s. r. o. je povinná oznámiť zákazníkovi opravu jeho osobných údajov, výmaz alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a pokiaľ o to zákazník požiada, aj o príjemcoch.
Súhlas, ktorý zákazník poskytol na spracúvanie jeho osobných údajov, zostáva platný až do jeho písomného odvolania. Zákazník môže odvolať súhlas a žiadať, aby spoločnosť Smart Lines, s. r. o. prestala spracúvať jeho osobné údaje na niektorý z vyššie uvedených účelov, a to písomne alebo e-

mailom. Po obdržaní písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu zákazníka na spracúvanie osobných údajov, spoločnosť Smart Lines, s. r. o. bezodkladne žiadosť spracuje. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo spoločnosti Smart Lines, s. r. o. na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.

Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa vzoru, ktorý úrad uverejňuje na svojom webovom sídle, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať:

Ako zákazník môžete uplatňovať svoje práva nainfo@cilekroom.sk. Vprípade, že máte akékoľvek otázky vo vzťahu k Vašim osobným údajom, neváhajte nás kontaktovať.
Zákazník berie na vedomie, že na účely predchádzania aodhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je spoločnosť Smart Lines, s. r. o. ako povinná osoba v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“) oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona o AML. Spoločnosť Smart Lines, s. r. o. je pritom oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.

Účel spracúvania osobných údajov

Účely spracovania osobných údajov sú nasledovné:

Osobné údaje zákazníkov sa uchovávajú len po dobu, ktorá je nevyhnutá na určený účel spracovania osobných údajov, pri každom účele spracovania osobných údajov je uvedená doba, na ktorú zákazník udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Plnenie kúpnej zmluvy, nákup v E-shope

Osobné údaje, ktoré poskytuje zákazník pri nákupe v kamennej predajni, alebo prostredníctvom E-shopu sa spracúvajú výlučne na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Poskytnutie týchto údajov je zmluvnou požiadavkou a zákazník je povinný ich uviesť ako úplné, správne a pravdivé. V prípade zmeny alebo nutnosti ich opravy či doplnenia je zákazník povinný bezodkladne oznámiť ich zmenu, opravu alebo doplnenie. Po úplnom splnení kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny budú osobné údaje uložené s ohľadom na daňové a obchodnoprávne archivačné lehoty a po ich uplynutí budú vymazané, pokiaľ nebol udelený súhlas na ich spracovanie na iné účely.

Marketingové účely

Zákazník prihlásením sa k odberu newslettra, alebo udelením súhlasu spoužitím svojich osobných údajov na marketingové účely pri iných kontaktných formulároch a prihláškach (napr. vžiadosti o vypracovanie návrhu detskej izby a pod.) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email za účelom oslovovania o nových produktoch aprebiehajúcich akciách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Použitie osobných údajov sa končí odhlásením zákazníka z odberu newslettrov prostredníctvom na to určeného internetového odkazu v newslettri, prípadne odvolaním súhlasu zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok

Zákazník vyplnením kontaktného formulára a poskytnutím súhlasu, alebo odoslaním formulára, ktorý je súčasťou poskytovania niektorej služby, napríklad navrhovania detských izieb, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, telefón za účelom komunikácie so zákazníkom, spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Použitie osobných údajov sa končí odvolaním súhlasu zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Vyhodnocovanie používania webových stránok

Spoločnosť Smart Lines, s. r. o. používa na svojej webovej stránke súbory Cookies, ktoré slúžia na zľahčenie pohybu po stránke. Ich použitím nedochádza k získavaniu žiadnych osobných údajov. Pamätajú si rozhodnutia užívateľa stránky aevidujú vybrané informácie (napr. dobu prezerania, preferovaný obchod). Súbory Cookies sa používajú za účelom marketingovej komunikácie a pre štatistické účely. Súbory Cookies je možné kedykoľvek

vypnúť vnastaveniach prehliadača, čo však môže spôsobiť nemožnosť využitia niektorých funkcii stránky.
Spoločnosť Smart Lines, s. r. o. používa na svojej webovej stránke služby Google Analytics a Web Analytics, poskytované spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA ("Google"), ktoré umožňujú prostredníctvom geolokácie na základe IP adresy ohraničiť lokalitu, vktorej sa nachádza internetový užívateľ. Informácie nimi vygenerované sú ďalej spracúvané spoločnosťou Google na štatistické účely, na vyhodnocovanie používania webových stránok, vytváranie správ o aktivite, určených pre prevádzkovateľov webových stránok a pre poskytovanie ďalších činností na stránke a používania internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracovávajú tieto informácie pre Google.

Bezpečnosť osobných údajov

Webová stránka spoločnosti Smart Lines, s. r. o., aj ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými aorganizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti strate a zničeniu. V prípade transferu osobných údajov sa používa metóda šifrovania.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00